Plan nabavki za 2018. godinu

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj: 04/1-370 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2018. godine Na osnovu člana 24. stav 1 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ AD (broj 02-4884/2 od 19.09.2017. godine), Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d. Budva, donosi Plan nabavki  za 2018. godinu